• Regulamin Programu Lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CRAVVI.PL

§1. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest właściciel sklepu internetowego jest Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  Santai Group przy ul. Aleja Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa NIP: 527-298-61-18

 2. Regulamin stanowi podstawę Programu Lojalnościowego i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§2. Uczestnictwo w Programie.

 1. Program skierowany jest do osób fizycznych indywidualnie korzystających z naszych usług.

 2. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatne.

 3. Uczestnik przystępuje do programu poprzez założenie konta użytkownika na stronie internetowej https://cravvi.pl

 4. Do założenia konta potrzebny jest adres e-mail Uczestnika. Po założeniu konta użytkownika Uczestnik zbiera punkty, których może użyć do dokonania płatności podczas zakupów na stronie https://cravvi.pl

  5. Uczestnikami programu mogą być osoby pełnoletnie, spełniające warunki określone w Regulaminie.

 5. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w programie.

 6. Uczestnictwa w programie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§3. Zbieranie i ważność punktów

 1. Za każde wydane w sklepie https://cravvi.pl 1 pln (1 Polski Złoty) Uczestnikowi przysługuje 1 punkt lojalnościowy.

  Za każde 100 punktów uczestnik ma możliwość obniżenia wartości zamówienia o 1 zł

 1. Punkty są dodawane po odbiorze zamówienia przez uczestnika od kuriera. Jeśli zamówienie Klienta zostanie anulowane lub zwrócone, przyznane punkty zostaną odjęte z konta.

 2. Punkty naliczone po dokonaniu transakcji są ważne przez 365 dni.

§4. Używanie otrzymanie rabatów

 1. Otrzymanych rabatów w Programie Lojalnościowym można używać podczas dokonywania płatności za zakupy na stronie https://cravvi.pl

§5. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Programem Lojalnościowym należy składać na adres e-mail: sklep@santai.com.pl,

  lub na adres pocztowy: Aleja Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa,

 2. Organizator rozpatruje reklamacje tak szybko, jak będzie to możliwe. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji to 30 dni.

 3. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.

§6. Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez uczestników dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Programu Lojalnościowego, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO. 

 2. Administratorem Danych Osobowych jest Santai Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 

 3. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania newslettera lub informacji marketingowych po wyrażeniu zgody

 4. Uczestnik wyraża zgodę na dodanie adresu e-mail użytego podczas tworzenia konta na stronie https:cravvi.pl do bazy adresów Newslettera Santai

 5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Programu Lojalnościowego jest dostępny na stronie internetowej www.cravvi.pl oraz w siedzibie Organizatora

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.